Tabi No Tsubakuro
by Kotaro Sawaki


design: Kengo Shinozaki
publisher: SHINCHOSHA Publishing