Kissa No Omoide
by Coffee No Hiroba


design: Shogo Kosakai
creative director: Takahiro Shibata
edit: Hideki Goya
publisher: Ogawa Coffee
https://coffee-no-hiroba.jp/essay/