Asa, Sora Ga Miemasu
by Naoko Higashi


design: Naoko Nakui
publisher: NANAROKUSHA Publishing